Detall dels termes i condicions de compra de la web www.publicgirona.com aplicables exclusivament a totes las vendes realitzades a través d’aquesta plataforma.

La utilització del lloc web www.publicgirona.com o realitzar una comanda a través de la mateixa implica la plena acceptació de les Condicions de Compra i Polítiques de Privacitat i Protecció de Dades aquí descrites, de les que Public es reserva el dret de modificació, sent les condicions aplicables les que siguin vigents en cada moment.

 

1. Informació general

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s’exposa a continuació les dades identificatives de l’empresa:

El lloc web www.publicgirona.com opera sota la denominación Public, que és propietat de María Isabel Casi, amb NIF 40330214J i domicili social a Gran via Jaume I, 84, 17002 Girona, Telèfon de contacte: 972 426 245 – Email: publicgirona@gmail.com.

 

2. Descripció dels productes

La descripció detallada dels productes exposats en el lloc web www.publicgirona.com s’elabora a partir d’informació i imatges pròpies de Public (de les que l’empresa es reserva tots els seus drets d’ús) i/o de informació i imatges subministrades pels nostres proveïdors.

Public disposa d’autorització per l’ús dels noms comercials o marques registrades contingudes en el lloc web.
Els preus dels articles publicats són susceptibles de variacions.

L’empresa no es responsabilitza dels possibles errors en la informació o característiques dels productes publicats.

En caso de tindre algun dubte o comentari sobre el contingut d’aquesta pàgina web poden contactar amb nosaltres mitjançant el correu publicgirona@gmail.com.

 

3. Disponibilitat dels productes

La disponibilitat dels productes en el lloc web s’actualitza en funció de l’estoc.

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.
Public no posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les disponibles en estoc.

Si per causes no controlables o errors no desitjats Public poses a la venda un producte no disponible en estoc i aquest fos adquirit per un usuari, Public es compromet a actuar de bona fe y oferir a l’usuari la possibilitat de:

Reemborsar qualsevol quantitat que s’hagués pogut haver abonat sense cap tipus de penalització a traves del mateix medi pel qual s’hagués realitzat.
Substituir per un altre model de igual qualitat i valor disponible en estoc amb el consentiment per part del client.
Si hi ha la possibilitat de tenir disponibilitat del producte, enviar-lo en un nou termini d’entrega.

 

4. Preu

Els preus dels productes presentats en www.publicgirona.com inclouen l’IVA (percentatge segons legislació vigent aplicable en cada moment) si no s’indica el contrari.

Els preus no inclouen les despeses d’enviament si no s’indica el contrari.
Public no es responsabilitza dels possibles errors en las tarifes de preus en els articles publicats. En el cas de produir-se un error en el preu final d’alguns dels articles exposats Public es compromet a posar en coneixement dels usuaris amb la major brevetat possible el nou preu de venda, oferint als clients afectats la possibilitat de re-confirmar la comanda, o la possibilitat de desistir de la compra por la seva part.

Si no és possible contactar amb l’usuari de la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsarà la quantitat del preu erroni que s’hagués abonat. Public no estarà obligat a subministrar al comprador cap producte al preu inferior incorrecte encara que la comanda estigues confirmada.

Els preus dels articles publicats en la web són susceptibles de variació però llevat del que s’ha establert anteriorment en cas d’error els possibles canvis no afectaran a les comandes respecte a les que s’hagin enviat un correu electrònic de confirmació de comanda.

 

5. Admissibilitat per la realització de compres

L’usuari declara i garanteix a actuar de bona fe fent ús d’aquesta web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides i no per adquirir productes mitjançant de www.publicgirona.com amb la finalitat de revenda o distribució paral·lela que li reporti un benefici comercial.

Si es pogués considerar que s’ha fet una comanda falsa o fraudulenta Public e reserva el dret a anul·lar-lo abonant al client el pagament que hagi realitzat sense ninguna penalització per a Public.

Al fer ús d’aquesta pàgina l’usuari es compromet a facilitar les dades que li sol·liciten de forma veraç i exacta, consentint que Public pugui fer ús d’aquesta informació per posar-se en contacte amb els usuaris si fos necessari. Si l’usuari no facilita tota la informació la comanda no podrà cursar.

Al realitzar una comanda mitjançant la pàgina web, l’usuari declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

 

6. Mètodes de pagament

Public posa a disposició dels usuaris una passarel·la de pagament telemàtic segura per targetes de crèdit i dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i targetes anàlogues) oferires per la entitat Banc Sabadell.

A l’autoritzar el pagament l’usuari està confirmant que la targeta de crèdit o dèbit és de la seva titularitat. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, per la que si aquesta entitat no autoritza el pagament, Public no serà responsable de la falta d’entrega o retràs en l’entrega, no quedant formalitzada la compra.

Public es compromet a no emmagatzemar, en cap cas, informació sensible com números de targetes o codis d’autentificació.

També s’ofereix sota condicions especials la possibilitat de pagament mitjançant transferència o ingrés bancari. En aquest cas Public es reserva el dret de demorar l’enviament de la compra fins a disposar de les garanties necessàries de cobrament.

L’usuari es compromet a realitzar el pagament íntegre dels productes adquirits en el temps establert per l’empresa.

 

7. Política d’enviaments i devolucions

Formalització de la Comanda
Acceptades les Condicions d’Ús i la confirmació de compra el client rebrà un mail de confirmació de comanda amb els detalls de l’operació.
Les compres superiors a 100€ disposen d’enviament gratuït, el preu per enviaments inferior són 5€.

Mètode i terminis d’entrega.
Una vegada confirmada la compra, el termini d’entrega el realitzarà MRW no excedirà els 15 dies hàbils sent el termini d’entrega habitual inferior a 48-72h per enviaments dins del territori espanyol de dilluns a divendres.

La demora de la comanda facultarà al client a cancel·lar la comanda amb la devolució de les quantitats abonades però en cap cas això implicarà cap indemnització.

Si transcorreguts 5 dies hàbils des de la confirmació de la comanda el client no ha acordat una data d’entrega amb l’empresa de transports, el client haurà de posar-se en contacte amb Public. Si el client no es posés en contacte amb Public, l’empresa de transports procedirà a la devolució a origen de l’enviament sent el client qui haurà d’assumir-ne les despeses de gestió associades a l’enviament i la devolució.

Recollida a la botiga
Si el client ho desitja podrà recollir la seva comanda a Public a la següent adreça, Gran via Jaume I, 84, 17002 Girona
Per accedir al servei de recollida en la botiga el client ho haurà d’indicar en el procés de compra i haurà d’ajustar-se a als terminis d’entrega que se li indiquin mitjançant el correu electrònic.

Condicions de recollida en la botiga:
El client haurà d’acudir a la botiga i identificar-se amb el DNI o passaport original en vigor i mostrar el justificant de compra.
Si el client desitja que els productes siguin retirats per un tercer haurà de notificar-ho per correu electrònic juntament amb una autorització firmada que contingui les dades complertes del client i de la persona a la que desitgi autoritzar (Nom, cognoms, número de DNI o Passaport).

Diligència en l’entrega
El client es compromet a comprovar el bon estat de l’enviament en el moment de l’entrega davant el transportista i haurà de reflectir qualsevol anomalia que detecti en l’albarà d’entrega (Ruptura de l’embalatge, cops externs, humitat, etc…) podent arribar a rebutjar-ne l’entrega.

El client haurà de posar en coneixement de Public qualsevol incident en l’entrega mitjançant el correu electrònic publicgirona@gmail.com

S’entendrà produïda l’entrega o que la comanda ha estat entregada en el moment en que l’usuari (o un tercer en el seu nom) adquireixi la possessió material del producte, el que s’acredità mitjançant la firma de la recepció de la comanda en la direcció d’entrega convinguda, si no és “Recollida a la botiga”.

Dret de dissentiment.
El client que actua com a consumidor i usuari té dret a realitzar la devolució de la comanda en un termini inferior als 14 dies naturals a partir de l’entrega de la mateixa.

Per realitzar una devolució, el client haurà de posar-se en contacte amb Public i seguir les indicacions que se li comuniquin. En cap cas s’acceptaran devolucions que no s’ajustin al procediment i als canals marcats per l’empresa. Import a càrrec del client però gestió a càrrec de Public i MRW. Reemborsament en 30 dies.

L’usuari no tindrà dret a desistir de les comandes especials o personalitzades.
Los despeses d’enviament i devolució no seran reemborsades.

 

8. Garantia

De conformitat amb el que estableix la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la Venda de Bens de Consum, el fabricant o marca del producte adquirit haurà de respondre davant el client davant qualsevol falta de conformitat per defectes de fabricació existents en el moment de l’entrega i que es manifestin durant els següents 2 anys.

El termini que disposa el client per notificar qualsevol incidència provocada per defectes de fabricació és de 2 mesos des de que es tingui coneixement de la mateixa.

Si la marca fabricant del producte adquirit comprova i corrobora l’existència d’un defecte de fabricació procedirà a la reparació o substitució de l’article. Sempre a l’elecció del client, quan sigui possible tècnicament i s’hagi notificat en els terminis establerts.

 

9. Política de privacitat de dades

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per l’òptima prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari. Public no pot garantir la correcta prestació dels serveis si no es faciliten totes les dades sol·licitades en el procés d’alta i compra (incloent les marcades com a opcionals).

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, les dades de caràcter personal sol·licitades seran guardades i gestionades amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir el seu accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, supressió, portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades, haurà de dirigir-se per correu electrònic a: publicgirona@gmail.com. en el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es)

 

10. Modificació de les condicions de compra

Public es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de las citades condiciones anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

11. Legislació Aplicable

L’ús i els contractes de compra a través de www.publicgirona.com es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controversia surgida de les presents condicions de compra serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.